Svimmelhet, sanse- og balanseforstyrrelser

Vi er her for deg

OiF er kommet langt innen utredning av sykdommer som rammer likevektsapparatet og har i dag eget forskningsprosjekt!

Svimmelhet og balanseforstyrrelser er et stort problem for mange

Disse symptomene finnes ved en rekke sykdommer med utgangspunkt i sentralnervesystemet (nevrologiske sykdommer), sanseapparatet (indre-øresykdommer, øyesykdommer) og sykdommer i bevegelsesapparatet. Plagene har høy forekomst, og man regner grovt at > 40% av befolkningen vil en eller annen gang oppleve symptomene svimmelhet/balansesvikt i den grad at det vil påvirke arbeidsevne og aktivitetene i dagliglivet.

Personer aktuelle for dette tilbudet har sammensatte bakenforliggende medisinske problemstillinger. Det de har felles er at kroppens balansefunksjon er nedsatt, og at denne situasjonen ofte er koblet til ubalanse i mentale funksjoner. Mental kontroll er ofte en forutsetning for bevegelses- og balansekontroll.

FoU-prosjekt i regi av OiF og Helsepartner Nord-Norge i nåværende Covid-periode:
Aktiv oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk 

Aktuelt for deg:

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for deg med skader etter:

 • «Virus på balansenerven» (vestibularisnevritt / labyrintitt)
 • Kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV)
 • Menieres sykdom i kronisk fase
 • Landgangssyndrom («mal de debarquement»)
 • Hode- og nakkeskader
 • Senfølger etter hjerneslag
 • MS
 • Dysfunksjonell øyemotorikk
 • ..med flere

Utredning

Før du tas inn på denne ytelsen forutsettes det at de er utredet av spesialist, enten nevrolog, øre-, nese- halsspesialist, øyelege eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Dersom du bor utenfor Helse Nord-regionen søker du gjennom din fastlege eller spesialist til din regionale koordineringsenhet. Det er de som må godkjenne søknaden for at du kan behandles i en annen helse-region.

Forespørsler/Henvisninger

Forespørsler som gjelder tilbudet kan rettes til Opptreningssenteret i Finnmark per telefon,
976 00 200 eller epost irene.furulund@oif.no / annesynnove.birkely@oif.no.

Henvisninger sendes elektronisk til Opptreningssenteret i Finnmark via norsk helsenett:
Velg tjeneste «Fysikalsk medisin og rehabilitering».

Henvisninger kan også sendes via post til OIF, postboks 1283, 9505 Alta.

 

Mål for oppholdet:

Det overordnede målet er symptomlindring og kontroll over den fysiske og mentale balansen. Du vil styrkes i å takle utfordringene, trygges i krevende symptomanfall og ta tilbake kontrollen over livet. Gjennom læring og erfaring skal du opparbeide nye mestringsstrategier. Dette for å øke livskvalitet, gjennom å fungere bedre i hverdag og i jobbsituasjon. Du skal få hjelp til å ta tilbake kontrollen over fysiske ferdigheter, kjenne trygghet ved balanseutfordringer og det skal skapes nye synsferdigheter og forsterket øyemotorisk koordinasjon.

Omfang

Det blir inntak på grupper med seks-åtte pasienter per gruppe. Behandlingen vil bli tilbudt både i grupper og individuelt. Oppholdet er sekvensielt med oppstart på to uker, videre en mellomperiode på seks-tolv uker der pasienten er hjemme og jobber med sine målsetninger. Etter dette kan pasienten komme tilbake på et to-ukers oppfølgingsopphold for justering og videre arbeid med mål, planer og progresjon i rehabiliteringsprosessen.

Oppholdstid: To uker pluss to uker oppfølgingsopphold.

Tiltak:

Vi bruker det kunnskapsbaserte programmet VRT (Vestibular Rehabilitation Training). Ref Cochrane. Behandlingsformen baserer seg på balansenettverkets plastisitet, og at stimulering av dette nettverkets elementer (syn, likevekt, propriosepsjon, psyke) kan påvirkes og gi varige funksjonsforbedringer. Kunnskapen om at andre nettverk i sentralnervesystemet, for eksempel de som styrer mentale funksjoner, også har en påvirkning på fysiske funksjoner som balanse, smerte, osv., gjør at vi vil benytte læringsprosesser som vil gjøre deg i bedre stand til å forstå interaksjonene mellom de forskjellige funksjonene i sentralnervesystemet. Dine ressurser er viktige for læring og mestring, og i denne sammenheng også avlæring av gamle mønstre som hemmer forbedring.

 

 • Mental kontroll er ledende i vår tilnærming hvor bevisstgjøring, læring og forståelse utvikles i samspill med bevegelse og balanseutfordringer. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet vil derfor jobbe med et løsnings- og endringsfokus gjennom metoder som motiverende intervju og dialog, læringsorientert fysioterapi og med en kognitiv tilnærming.
 • Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og øre-, nese-, halsspesialist (otolog).