Helse i arbeid

 

HelseIArbeid består av to ulike tiltak, individtiltak og bedriftstiltak. I tillegg er ordningen utvidet med tilbudet arbeidsrettet mestringsopphold og arbeidsrettet rehabilitering.

Med individtiltak får du rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring. Med bedriftstiltak får du helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.  Målgruppen er den store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager.

Individtiltaket “raskere tilbake”

Individtiltaket
“RASKERE TILBAKE”

Ordningen heter HelseIArbeid og vi tar imot pasienter fra hele Finnmark:

 • Individtiltaket i HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeidsfokusert avklaring.
 • Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre, både på jobben og i privatlivet.
 • Tiltaket gjennomføres av representanter fra helsetjenesten og NAV, hvor NAVs kompetanse supplerer det tverrfaglige teamet (fysikalsk medisiner, psykolog, fysioterapeut og sosionom).
 • Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.
 • Kort ventetid (2-3 uker)
 • Henvises av lege eller spesialisthelsetjeneste
 • Reiseutgifter dekkes etter statens satser og blir refundert fra Pasientreiser

Varighet: 4 dager

Individtiltaket
“RASKERE TILBAKE”

Ordningen heter HelseIArbeid og vi tar imot pasienter fra hele Finnmark:

 • Individtiltaket i HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeidsfokusert avklaring.
 • Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre, både på jobben og i privatlivet.
 • Tiltaket gjennomføres av representanter fra helsetjenesten og NAV, hvor NAVs kompetanse supplerer det tverrfaglige teamet (fysikalsk medisiner, psykolog, fysioterapeut og sosionom).
 • Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.
 • Kort ventetid (2-3 uker)
 • Henvises av lege eller spesialisthelsetjeneste
 • Reiseutgifter dekkes etter statens satser og blir refundert fra Pasientreiser

Varighet: 4 dager

Veiledning/oppfølging i individtiltaket:

 • 4 dagers mestringstilbud for muskel skjelettplager.
 • Veiledning fra NAV personell.
 • Støttesamtaler ved sosionom eller psykolog.
 • Igangsetting og kort oppfølging av treningstiltak for egenmestring.

Søknad og henvisning

Søknad sendes elektronisk, direkte til Opptreningssenteret i Finnmark. Eventuelt per post til:
Opptreningssenteret i Finnmark. Postboks 1283. 9505 Alta.

Henvisningssøknad

Link til søknadsskjema for poliklinikk og mestringsopphold: HelseIArbeid-søknad (PDF)

Bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

Bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

HelseIArbeid er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom prosessarbeid, økt bevisstgjøring og kunnskap om hvordan arbeidsplassen kan være helsefremmende.

Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter og undervisning i bedriften, kombinert med temabasert prosessarbeid.

Er dette noe som er aktuelt for din bedrift, ta kontakt på telefon 960 98 630/976 00 200.

Bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

HelseIArbeid er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom prosessarbeid, økt bevisstgjøring og kunnskap om hvordan arbeidsplassen kan være helsefremmende.

Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter og undervisning i bedriften, kombinert med temabasert prosessarbeid.

Er dette noe som er aktuelt for din bedrift, ta kontakt på telefon 960 98 630/976 00 200.

Arbeidsrettet mestringsopphold

– en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

Arbeidsrettet mestringsopphold

 

Er du i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager? Vi kan hjelpe!

Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse

Varighet: 4-5 dager

Målgruppe

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-5 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er også en viktig faktor.

Mål

 • Avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv.
 • Øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen.

Organisering

Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, psykolog, legespesialist og sosionom.

Henvisning

Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø. Henvisninger i Finnmark sendes til oss.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet mestringsopphold» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.

Arbeidsrettet rehabilitering

– en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

Arbeidsrettet rehabilitering

 

Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Sammenlignet med pasienter som henvises til kortere mestringsopphold (4-5 dager) vil denne pasientgruppen trenge mer tid og utredning hos oss for å komme raskt til tilbake til jobb.

Varighet: 3-4 uker

Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbudene gis i gruppe og har en varighet på normalt 3-4 uker og skal bidra til å

 • avklare den enkeltes arbeidsevne
 • avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet
 • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
 • øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv
 • øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig bruk av kroppen.
 • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig

Organisering

Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, psykolog, legespesialist og sosionom.

Henvisning

Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø.  Henvisninger i Finnmark sendes til oss.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet rehabilitering» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.

Kontakt oss

Alta: Follumsvei 1

Telefon: 976 00 200

Kontakt oss

Telefon
+47 976 00 200

Alta: Follumsvei 1