Hjerneslag og hodeskade

Vi er her for deg

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade i subakutt og kronisk fase

Tilbudet er tenkt for deg som etter et hjerneslag, eller som følge av en hjerneskade, har behov for rehabilitering.

Du kan overføres direkte fra sykehus eller henvises av f.eks din fastlege. Du kan få plass ved OiF selv om du har et hjelpebehov og har lettere kognitive utfordringer.

Oppholdet ditt starter med en kartlegging av din funksjon. Du vil da treffe vår lege og noen fra vårt tverrfaglige team som bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleiere, logoped, idrettspedagoger og klinisk ernæringsfysiolog.

Oppholdstid: Tre-fire uker, tilpasses individuelt.

Mål for ditt opphold kan være å:

– Forbedre funksjon og hindre tap av funksjon
– Mestre hverdagen i eget hjem
– Jobbe mot å akseptere ny livssituasjon
– Høyest mulig grad av uavhengighet både fysisk og psykisk
– Finne din plass i samfunnet igjen både sosialt og i arbeidslivet, dersom det er aktuelt

Målene utarbeides tverrfaglig sammen med deg og eventuelt dine pårørende. Funksjonsutfall, ressurser og livssituasjon vil være styrende for målarbeidet.

OiFs tverrfaglige team vil samarbeider tett med kommunehelsetjenesten og sykehuset om din rehabiliteringsplan.

Tilbudet starter som et døgnopphold med individuelt tilpasset lengde. Ut i fra behov og geografi, vurderes ambulant tilbud i hjemmet og/eller dagtilbud.

Tiltak:

Tiltak ved døgnopphold, ambulant rehabilitering og dagopphold kan være:

• Kartlegging og funksjonsvurdering
• Målarbeid, rehabiliteringsplan, individuell plan
• Møter/veiledning/støttesamtaler med pasient og pårørende
• Evaluering – effekt av tiltak
• Tiltak knyttet til funksjon og aktivitet i henhold til kartlagte utfall. Eks: svelgvansker, kommunikasjonsvansker, hukommelse, orientering, bevegelse, ernæringsvansker, psykiske reaksjoner, eliminasjon, kontrakturer.
• Fysisk aktivitet
• Daglige aktiviteter (trening i forhold til personlig og instrumentell ADL)
• Pårørende veiledning, opplæring, støttesamtaler
• Trygdeveiledning (undervisning, samtale/individuell veiledning)
• Deltakelse i samfunnet/ansvarsgruppe/individuell plan.

Behandling hos OIF:

OiF er bemannet av sykepleiere hele døgnet. Disse er tilgjengelig for bistand med medisinering, daglige aktiviteter, samtaler m.m. På dag og kveld er det hjelpepleiere på vakt som også kan bistå deg med praktiske gjøremål og veilede deg i ulike aktiviteter.

Lege er tilgjengelig alle hverdager.

OiF tilpasser rehabiliteringen i forhold til utfordringer observert ved kartlegging og iverksetter samarbeid med kommune og eventuelle pårørende ved behov for fysisk tilrettelegging i hjemmet og planlegging av hjelpebehov/ansvarsgruppe/individuell plan.