Ortopedi, multitraume, brudd og amputasjoner

Vi er her for deg

Tilbudet er for deg med et stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende etter for eksempel proteseoperasjoner, brudd, multitraume og amputasjoner.

Under rehabiliteringen ved OiF får du utarbeidet en rehabiliteringsplan i forhold til dine mål, ønsker og ditt funksjonsnivå. Planen kan inneholde aktiviteter som trening i gymsal, basseng og utendørs, avspenning, undervisning, samtaler og veiledning av våre kompetente fagpersoner, for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller idrettspedagog. Aktiviteter gjennomføres både i grupper og individuelt.

Mål for ditt opphold kan være:

  • Smertelindring og funksjonsbedring
  • Økt grad av selvhjulpenhet
  • Bedre livskvalitet
  • Opplevelse av mestring
  • Å forhindre komplikasjoner
  • Økt kunnskap og trygghet

Under oppholdet:

Under oppholdet vil du sammen med personalet planlegge og trene for tilbakeføring til dagliglivets aktiviteter, hjemmet, og yrkeslivet dersom det er aktuelt.

OiF er bemannet av sykepleiere hele døgnet. Disse er tilgjengelig for bistand med medisinering, sårstell, samtaler m.m. På dag og kveld er det også hjelpepleiere på vakt som kan bistå deg med praktiske gjøremål og veilede deg i ulike aktiviteter.

Lege er tilgjengelig alle hverdager.

Oppholdstid:

  • Ortopedisk opererte (primært etter innsetting av kne- og hofteproteser): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.
  • Etter brudd og amputasjoner (både fra sykehus og hjemmeboende): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.
  • Multitraume (både fra sykehus og hjemmeboende): Tre-fire uker, tilpasses individuelt.